Polityka prywatności i RODO

Polityka prywatności www.GosiaBaczynska.com

Prywatność użytkowników
Butik internetowy GosiaBaczynska.com przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających niniejszy serwis. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem z zastrzeżeniem, danych niezbędnych do realizacji zamówienia on-line produktów Butiku.

Dostęp do serwisu

W celu uzyskania pełnego dostępu do treści, produktów i usług oferowanych w Butiku internetowym www.GosiaBaczynska.com, wskazane jest dokonanie przez użytkownika rejestracji w serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracja ułatwi użytkownikowi dostęp do dodatkowych usług świadczonych elektronicznie na stronach serwisu. Formularz zawiera szereg kategorii obejmujących między innymi dane osobowe pozwalające na określenie tożsamości użytkownika w celu realizacji zamówienia on-line. Obligatoryjne jest wypełnienie tylko niektórych jego części, związanych z zamówieniem produktów Butiku internetowego GosiaBaczynska.com. W celu świadczenia na rzecz użytkowników serwisu niektórych usług drogą elektroniczną na stronach Butiku możemy zbierać zgody na wysyłanie drogą elektroniczną Newsletter’a Butiku oraz przetwarzać dane osobowe użytkowników w celu dystrybucji aktualnych informacji oraz oferty handlowej Butiku.

RODO

Obowiązek informacyjny

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Baczyńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Fri 13.08 Studio Projektowo-Wykonawcze Małgorzata Baczyńska pod adresem ul. Floriańśka 6 lok. 11, 03-707 Warszawa, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, legitymująca się numerem NIP: 6191230888 i numerem REGON: 250728050

(„Administrator”).Możesz skontaktować się z nami pocztą tradycyjną lub wysyłając maila na adres: info@gosiabaczynska.com.

Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych

W przypadku zamówienia dokonanego poprzez stronę internetowąwww.gosiabaczynska.com, Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
1. Imi
ę i nazwisko

2. Adres dostawy
3. Adres email
4. Telefon
W przypadku subskrypcji Newslettera, Administrator przetwarza nast
ępujące dane osobowe:

1. Adres email.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych, prawnie uzasadniony interes przetwarzania
Podstawowym celem przetwarzania Twoich danych będzie:
realizacja zamówienia dokonana poprzez stron
ę internetowąwww.gosiabaczynska.com oraz

wysyłka Newslettera (w przypadku wyrażenia zgody).
W zale
żności od charakteru Twojej sprawy i kategorii danych osobowych, które przekażesz Administratorowi, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie:
− Twoja zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 („RODO”) (od momentu, w którym jej wyraźnie udzieliłeś) – w celu realizacji zamówienia dokonanego poprzez stronę internetową www.gosiabaczynska.com, lub subskrypcji Newslettera;
− prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub ochronie przed roszczeniami przez Administratora – w przypadku gdy takie roszczenia wystąpią.

Komu i gdzie Administrator może przekazać Twoje dane? Kto może być odbiorcą Twoich danych poza Administratorem? (informacje o odbiorcach danych)
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, z którymi współpracujemy lub które działają na nasze zlecenie, tj.dostawcom usług i systemów informatycznych wykorzystywanych przez Administratora, podmiotom świadczącym usługi krawieckie, księgowe,

prawne, audytowe, konsultingowe, dostawy przesyłek, archiwizacji, niszczenia dokumentów.

Twoje dane mogą być także przekazywane właściwym organom publicznym, w szczególności Policji, prokuraturze i sądom.

Krąg podmiotów, którym przekazywane są dane jest zależny od charakteru współpracy z Administratorem.

Jak długo Administrator będzie przechowywać Twoje dane? (informacje o okresie przechowania danych)
W przypadku realizacji zamówienia dokonanego poprzez stronę internetową www.gosiabaczynska.com, Administrator będzie korzystał z Twoich danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży dokonanej poprzez stronę internetową www.gosiabaczynska.com, w szczególności realizacji Twoich uprawnień dotyczących zwrotu lub reklamacji, wynikający z obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa.

W przypadku subskrypcji Newslettera poprzez stronę internetowąwww.gosiabaczynska.com, opierającej się na Twojej zgodzie, Administrator będzie korzystał z Twoich danych osobowych do momentu cofnięcia zgody.

Dodatkowo, Administrator będzie przechowywał Twoje dane osobowe przez okres wynikający z przepisów podatkowych.

Twoje dane mogą być przez nas również przechowywane dla celów ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, do momentu przedawnienia tych roszczeń.

Informacja o przysługujących Ci prawach

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
− prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym, czy Administrator przetwarza twoje dane osobowe oraz o zakresie Twoich danych osobowych posiadanych przez Administratora, celach przetwarzania danych czy kategoriach odbiorców Twoich danych osobowych;

− prawo do uzyskania kopii danych osobowych przetwarzanych przez Administratora;

− prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia Twoich danych osobowych;
− prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
− prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych przetwarzanych przez Administratora na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy w systemach informatycznych Administratora; oraz
− prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora.

Aby skorzystać z tych praw skontaktuj się z nami drogą pisemnąGosia Baczyńska Atelier, ul. Floriańska 6, 03-707 Warszawa, Polska, lub mailowąinfo@gosiabaczynska.com.

Jeżeli zwrócisz się do Administratora z żądaniem skorzystania ze swoich praw, Administrator może skorzystać z wszelkich rozsądnych środków w celu zweryfikowania Twojej tożsamości. Administrator będzie odpowiadał na żądania bez zbędnej zwłoki, możliwie w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa w tym zakresie.

Prawo cofnięcia zgody

W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informacja czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz o braku zobowiązania do podania danych
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub subskrypcji Newslettera. Wszystkie dane podajesz dobrowolnie.

page4image34484800

Informacja o konsekwencjach niepodania danych

Brak podania przez Ciebie danych osobowych uniemożliwi realizację umowy sprzedaży przez Administratora lub subskrypcję serwisu www.gosiabaczynska.com.

Mechanizm Cookies

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Mechanizm ten stosujemy jedynie do zapamiętywania - na czas sesji - następujących parametrów nawigacyjnych: czy oglądana strona jest pierwszą stroną odwiedzoną w trakcie sesji: stan rozwinięcia menu w serwisie dotyczącym prywatności w Internecie). Po zakończeniu sesji (np. po przejściu do innych stron internetowych spoza domeny GosiaBaczynska.com) zapisane informacje są usuwane.

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług GosiaBaczynska.com Jednocześnie nie odpowiadamy za stosowanie cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach naszego Butiku.

Kontakt

W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności, warunków korzystania z butiku internetowego o kontakt na adres poczty elektronicznej: info@gosiabaczynska.com.